Hur tar vi hand om våra grönområden och vilka regler gäller inom Kolboda Samfällighetsförening?

Kolboda badplats från ovan

Vilka är föreningens grönområden?
  • 6 respektive 7 meters remsor mellan fastigheterna. I förekommande fall kan dessa områden vara bredare.
  • Stora grönområdet som börjar vid infart på Skarvvägen A och sträcker sig till Skarvvägen M och gränsar mot        fastigheter på Rödfyrsvägen, Lomgränd och Knipvägen.
  • Vägremsor utmed Knip- och Skarvvägen och grusvägarnas remsor, samt utmed Kolbodagatan mot Lomgränd.
  • Remsor av varierade bredd bakom fastigheter som gränsar mot Kolbodabaden.  
  • Remsor som gränsar mellan Hagbytorp 4:12 och fastigheter på Knipvägen A.
  • Områden som börjar på höger sida om Kolbodagatan strax efter infarten mot Lomgränd och sträcker sig ner till Kolbodabadens parkering (Gräsplanen) och gränsar mot havet.
  • Grönområden bakom fastigheterna Skarvvägen M och Knipvägen D som gränsar mot Mats Perssons mark.
  • Total yta på samtliga av föreningen förvaltade grönområden ca 24 ha.
  • Badplatsen sköts och förvaltas av föreningen men marken ägs av Mats Persson.

Följande gäller för grönområden

(Utdrag ur lagstiftningen)

Grönområdet är gemensamt för alla delägande fastigheter som därmed har rätt att använda området som allmänt grönområde. Planen är klart definierad vad som gäller, området får inte användas som tomtmark. Området får inte på något sätt bebyggas eller planteras så att huvudsyftet grönområde förändras.  

Samfälligheten ansvarar och bekostar skötsel av grönområdet.

Stämman utfärdar riktlinjer för hur grönområdet skall skötas. (Ex. underhåll, röjning, mm)

Regler för Kolboda samfällighets gemensamma markområden

1. Gräs får klippas och sly får tas bort.

2. Buskar får beskäras och mindre grenar får tas bort.

3. Träd med en diameter mindre än 5 cm vid roten får tas ner.

4. Privata rishögar är inte tillåtna.

5. Komposter får inte anläggas utanför den egna tomten.

6. Grönområden får inte användas som förvaringsplats av båtar, släpvagnar, redskap eller liknande föremål.

7. Uppställning av bilar, husvagnar, och andra fordon är inte heller tillåten på vägar, vändplatser eller                 gästparkeringar. Med uppställning menas tid längre än tre dygn.

8. Nedskräpning tolereras inte. Gäller allt från snus och cigarettfimpar till diverse större föremål som inte har i      naturen att göra. Du är även ansvarig för att hålla rent efter din hund.

9. I Kolboda är vi rädda om varandra. Därför respekterar vi de farthinder som finns uppsatta och anpassar vår      hastighet. Max 30 km/tim.


Viktigt!

 Samtliga övriga åtgärder som fastighetsägare önskar vidta utanför egna tomten kräver beslut av föreningens styrelse.

Om häckar, staket eller byggnader skall anläggas i anslutning till tomtgräns är det viktigt att fastighetsägaren förvissar sig om vad tomtgränsen är belägen. Det saknas tomtmärkningar på många ställen. Om ni är osäkra kontakta Lantmäterimyndigheten som gör ny utsättning.

OBS! Större åtgärder kräver beslut av stämman.

2020-09-16

Styrelsen Kolboda Samfällighetsförening