VIKTIG INFORMATION!!

Denna sida innehåller information som är ständigt aktuell.


Hur tar ni hand om ert dagvatten?

Om du leder vattnet ner i spillvattensystemet eller inte vet hur det är kopplat på din fastighet så vill vi gärna få veta vilka åtgärder du tänker dig behöva göra för att motsvara de krav som Kalmar vatten ställer?

Tack för alla inkomna svar. Någon som känner att ni glömt, 

så tag kontakt med styrelsen.

kolbodasekreterare@outlook.com alternativt till 073-8237212 Marie Ragnarsson

I samband med Årsstämman för föreningen den 22 augusti berättade de styrelseledamöter som undersökt vårt spillvattensystem om stora mängder dagvatten (regnvatten) i systemet.

Det delades även ut ett brev från Kalmar Vatten, där det klart framgår att det är absolut förbjudet att leda ner dagvatten i spillvattenledningen.

På uppdrag av årsstämman så bjöds Kalmar vatten in till möte med medlemmarna i september.

Kalmar vatten föredrog att det är varje enskild fastighetsägare som har ansvar för att ej leda ut dagvatten i spillvattennätet.

Under 2022 kommer Kalmar vatten att påbörja ett projekt för att reducera tillförsel av dagvatten till södra linan, vilken vi tillhör.

Det kan tyckas att föreningen inte har något med detta att göra då ansvaret ligger på fastighetsägaren men indirekt blir det så eftersom det är föreningen som har tecknat avtal med Kalmar vatten gällande vatten och avlopp.

Vi behöver nu genomföra en inventering av hur pass omfattande det är att dagvatten leds ner i spillvattensystemet (avloppsnätet).

Vi vill därför be er svara på hur just ni tar hand om ert dagvatten.

  • Har stenkista
  • Leder vattnet ut på gräsmattan
  • Vet ej
  • Har stuprören och /eller dräneringen kopplade till Spillvattensystemet
  • Bifoga även fastighetsbeteckning eller gatuadress

Kolboda Samfällighetsförenings styrelse


SE UPP FÖR HUGGORM!!

(men låt dom vara ifred)

Det finns en del huggormar i skog och mark inom Kolboda. Se speciellt upp i steniga områden.

Nu är ormtiden förbi för i år. Under oktober går de flesta ormarna i vintervila, men till våren i mars - april dyker de upp igen. Under de första veckorna är de slöa och ses oftast när de ligger och värmer sig på flata senar. I maj är det parningstid och i augusti föds ungarna.

Håll ett öga på barn och hundar som gärna söker kontakt med ormarna.

(Trotts att dessa djur är fridlysta, har någon med berått mod dödat de ormar som vågat visa sig öppet)

OBS!

Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. ... Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Information från Kolboda Samfällighets styrelse

Vi har haft ett antal driftstörningar i vår pumpstation till följd av att det i spillvattnet spolats ner diverse saker som inte hör hemma där.

Kalmar Vatten skriver så här på sin hemsida:

Vad får jag spola ner?

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och torkat alla kokkärl ordentligt fria från fett och matolja. Tänk också på att använda miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Ovanstående är viktigt att tänka på då det annars lätt uppstår kostnader som drabbar vår gemensamma ekonomi i föreningen


En helt annan sak att tänka på är

Vi måste hålla ordning på våra träd och häckar så att de inte sticker ut för nära vägen. Det är i första hand kraven från Räddningstjänst och Kommun vi avser.

Det som gäller är från marknivå och upp till olika nivåer beroende på typ av gata. 

Vi gör en kontroll framåt våren och blir tvungna att ta in en höjdskärare om ovanstående inte är fixat.

Det är en onödig kostnad, alla måste ta sitt ansvar


VARNING!! för Parkslide

Styrelsen för Kolboda samfällighet vill informera om att det inom vårt område förekommer Parkslide. Växten som är en invasiv, främmande art har börjat växa på våra grönområden och kan orsaka stor skada. Om du ser eller har sett den, så vill vi att du informerar oss via t.ex ett mail till någon i styrelsen.  Styrelsen har sedan något år påbörjat bekämpningen av växten med injicerings av bekämpningsmedel i den ihålliga stammen vid de kända bestånden.

 Om du hittar Parkslide på din tomt 

1) Försök inte gräva upp den. 

2) Skär av växten ca: 10-15 cm över mark, borra hål i växten och behandla med glyfosfat. 

3) De avskurna växtdelarna skall stoppas i plastpåse tills de bränns, egen bränning eller ÅVC. 

4) Det är viktigt att komma igång med glyfosfat behandlingen redan på våren, behandla regelbundenhet. (helst var 3:e vecka).


Ny vattentaxa 2019

Nytt avtal för vatten och avlopp med KalmarVatten

Kommunfullmäktige i Kalmar antog redan i januari 2017 att från 1 juli 2018 införa ny vatten- och avloppstaxa, med en fast och en rörlig del istället för enbart en rörlig del som man haft tidigare.

Bakgrunden var de nya EU-direktiven avs. krav om bättre avloppsrening och direktiv från SKL till kommunerna i Sverige för att förbereda sig på högre kostnader och investeringar för att kunna klara nämnda direktiv.  

I brev från Kalmar Vatten 2018-05-21 ville man lägga den fasta avgiften på: 2 785 SEK per fastighet/lägenhet vilket för oss i föreningen var en orimligt stor ökning av kostnaderna.

En sådan enorm ökning av kostnaderna kunde vi inte acceptera och förhandlingar inleddes i augusti 2018 med företrädare för Kalmar Vatten AB.

Det blev ett omfattande förhandlingsarbete tillsammans med ett antal andra Samfällighetsföreningar inom Kalmar kommun, där vi så småningom kom fram till en acceptabel gemensam lösning.

Resultatet blev en överenskommelse om en fast avgift per lägenhet på: 756 SEK, 

(för år 2019, priset indexeras årligen enl. beslut av Kalmar Kommunfullmäktige)

För 2020 gäller fast avgift per lägenhet på: 801,39 SEK.

Då det gäller förbrukningsavgiften/m3 blev det en klar sänkning vilket gladde oss.

Resultatet av den Nya Vattentaxan för oss i Kolboda blev trots allt en rimlig höjning för de flesta, ja t.o.m. en liten sänkning för permanentboende med stor förbrukning.

Kolboda 2020-03-01

Styrelsen

Kolboda SamfällighetsföreningRekommenderad hastighet

30 km/tim är den hastighet som rekommenderas inom Kolboda Samfällighetsförenings område.

Hastigheten måste respekteras av alla, ingen nämnd och ingen glömd. Att hålla en låg hastighet visar att du är mån om dina medmänniskor och bidrar till en god stämning grannar emellan.
Det är ingen stor uppoffring du behöver göra, för att kanske rädda ett barn eller djur från ett stort lidande (död)
Människan är av naturen förnuftig och konsekvenstänkande. Använd förnuftet och tänk på konsekvenserna, så kommer hjärnan att lätta på gasen med automatik.

Jag är helt säker på att alla förstår varför detta är viktigt

Hur svårt kan det va?

Christer Granberg
Redaktör
2020-06-19


Redaktör för hemsidan

Nu är det jag Christer Granberg som sköter hemsidan.Vill du ha något publicerat så skicka materialet till mig.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.