GRÖNOMRÅDE

Områdesansvarig för samfälligheten är Jan Johansson. Jan sköter områdets grönområde och anläggningar som tillhör samfälligheten som vatten o avloppsanläggningen, badplatsen, och andra frågor som rör föreningen. Han är den person du ska vända dig till om du har frågor. Han har även hand om föreningens förråd och släpkärra.

Telefonnummer till Jan: 070-8725057

Så här tar vi hand om våra grönområden inom Kolboda Samfällighetsförening

Vilka är föreningens grönområden?

1. 6 respektive 7 meters remsor mellan fastigheterna. I förekommande fall kan dessa områden vara bredare.

2. Stora grönområdet som börjar vid infart på Skarvvägen A och sträcker sig till Skarvvägen M och gränsar mot       fastigheter på Rödfyrsvägen, Lomgränd och Knipvägen.

3. Vägremsor utmed Knip- och Skarvvägen och grusvägarnas remsor, samt utmed Kolbodagatan mot Lomgränd.

4. Remsor av varierade bredd bakom fastigheter som gränsar mot Kolbodabaden.  

5. Remsor som gränsar mellan Hagbytorp 4:12 (Algotsson) och fastigheter på Knipvägen A.

6. Områden som börjar på höger sida om Kolbodagatan strax efter infarten mot Lomgränd och sträcker sig ner  till Kolbodabadens parkering (Gräsplanen) och gränsar mot havet.

7. Grönområden bakom fastigheterna Skarvvägen M och Knipvägen D som gränsar mot Mats Perssons mark         mot havet.

8. Total yta på samtliga av föreningen förvaltade grönområden ca 24 ha.

9. Badplatsen sköts och förvaltas av föreningen men marken ägs av Mats Persson.
 

Följande gäller för grönområden: (Utdrag ur lagstiftningen)

Grönområdet är gemensamt för alla delägande fastigheter som därmed har rätt att använda området som allmänt grönområde. Planen är klart definierad vad som gäller, området får inte användas som tomtmark. Området får inte på något sätt bebyggas eller planteras så att huvudsyftet grönområde förändras.  

Samfälligheten ansvarar och bekostar skötsel av grönområdet.

Stämman utfärdar riktlinjer för hur grönområdet skall skötas.(Ex. underhåll, röjning, mm)

På föreningens stämma 2011 beslutades följande:

1. Gräs får klippas och sly får tas bort.

2. Buskar får beskäras och mindre grenar får tas bort.

3. Träd med en diameter mindre än 5 cm vid roten får tas ner.

Samtliga övriga åtgärder som fastighetsägare önskar vidta på grönområde utanför egna tomten kräver beslut av föreningens styrelse.

Större åtgärder kräver beslut av stämman.

Viktigt!

Om häckar, staket eller byggnader skall anläggas i anslutning till tomtgräns är det viktigt att fastighetsägaren förvissar sig om vad tomtgränsen är belägen. Det saknas tomtmärkningar på många ställe. Om ni är osäkra kontakta Lantmäterimyndigheten som gör ny utsättning.  

2015-03-22

Styrelsen Kolboda Samfällighetsförening


Information angående rishög och komposthög


Det är viktigt att vi RESPEKTERAR beslutet på årsstämman 2017 att ta bort ris och komposthög.


På stämman 2017 togs beslutet att ta bort rishög och komposthög. Båda högarna är nu borttagna och det är nu varje medlems ansvar att själv omhänderta ris och kompost. KSRR tillhandahåller kärl för kompost som töms regelbundet under säsongen till ett pris på ca 700 kr per år. Kärlet är en soptunna med hjul varför man rulla runt den i trädgården där den behövs. Ris som inte kan klippas ner i tunnan kan köras till återvinningen i Melltorp, föreningen tillhandahåller släp som är mycket lämpligt för ändamålet.


Ordföranden i Kolboda samfällighetsförening