SLÄPKÄRRA

Släpkärran kan kostnadsfritt lånas av boende i 

Kolboda Samfällighetsförening


1. Kolboda Samfällighetsförenings släpvagn är avsedd att lånas ut kostnadsfritt endast till föreningens      medlemmar. Låntagaren skall vid uppmaning kunna uppvisa giltigt körkort.


2. Släpvagnen är registrerad med fjädring men OBROMSAD med en tjänstevikt
på 750 kg och får framföras i 80 km/tim.


3. Släpvagnen får lastas med max 520 kg.


4. Kolboda Samfällighetsförening svarar för att släpvagnen uppfyller gällande
trafikbestämmelser samt att den är skattad och försäkrad


5. Vid upphämtningen av släpvagnen skall låntagaren kontrollera att vagnen inte har fel eller saknar något, kontrollera att ljussignaler och belysning fungerar.


6. Släpvagnen skall återlämnas i rengjort skick. Om något blivit skadat skall låntagaren meddela Karl Högberg på tel. 070-3603981


7. Samtliga kostnader för de skador som kan uppstå under låneperioden till följd av parkering, trafik, belastning eller på annat sätt bekostas av låntagaren.


8. Släpvagnen kan max lånas ett dygn per tillfälle.